તમામ અગત્યના ફોન નંબરો

વિભાગ ટેલીફોન નંબર મોબાઇલ નંબર
ચીફ ઓફિસર ઓફિસ 220596 9427305492
પ્રમુખશ્રી ઓફિસ 221213 9925466743
પ્રમુખશ્રી ઘર 221261 9537371427
ખંભાત નગરપાલિકા ઓફિસ 221340  
સેનિટેશન વિભાગ 220300  
લાઇટ વિભાગ 220301  
ફાયર બ્રિગેડ વિભાગ 220222  
ફેક્સ નંબર 221300  
પાણીની ટાંકી શહીદબાગ 291122  
નારેશ્વર વોટર વર્કસ (પાણીની ટાંકી) 220240  
મામલતદારશ્રી ની ઓફિસ 221343  
એમ.જી.વી.સી.એલ. શહેર 221354  
કલેકટર શ્રી આણંદ 02692-262271  
કલેક્ટર શ્રી આણંદ - ફેક્સ નંબર 02692-261575  
જીલ્લા મ્યુનીસીપલ ઓફિસર આણંદ 02692-264900, 02692-264870  
નાયબ ક્લેકટરશ્રી, ખંભાત ફેક્સ નંબર 221020  
નાયબ ક્લેકટરશ્રી, ખંભાત 221021  
સીટી સર્વે કચેરી ખંભાત 220537  
પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરશ્રી ખંભાત સીટી 221133  
એસ.ટી. ડેપો, ખંભાત 220242  
નગરપાલિકા નિયામકશ્રી ગાંધીનગર 079-23256301  
શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ, ગાંધીનગર 079 23251001-2-3