ઓવર હેડ ટેન્ક સ્ટોરેજ ટેન્ક

        ખંભાત નગરપાલિકા ઓવર હેડ સ્ટોરેજ ટેન્ક

અનુ. સ્થળ સ્ટોરેજ ક્ષમતા
નારેશ્વર મેઇન વોટર વર્કસ-૧ ૮ લાખ લીટર
નારેશ્વર મેઇન વોટર વર્કસ-૨ ૫ લાખ લીટર
નારેશ્વર મેઇન વોટર વર્કસ-૩ ૮ લાખ લીટર
શહીદ બાગ વોટર વર્કસ ૮ લાખ લીટર
ઋણમુકતેશ્વર વોટર વર્કસ ૪ લાખ લીટર
તિલક બાગ વોટર વર્કસ ૧૦ લાખ લીટર