વોટર વર્કસ સમિતી

ખંભાત નગરપાલિકા તારીખ ૨૬-૦૪-૨૦૨૧ થી અઢી વર્ષની મુદ્દત માટે નિમાયેલ કમિટીઓ

10. વોટર વર્કસ સમિતી
ક્રમ  ફોટો સભ્યનું નામ હોદ્દો
શ્રી દિગ્વિજયસિંહ પ્રભાતસિંહ પરમાર ચેરમેનશ્રી
  શ્રી જયાબેન રોહીતભાઇ ખારવા સભ્યશ્રી
  શ્રી શર્મિષ્ઠાબેન પંકજકુમાર આચાર્ય સભ્યશ્રી
  શ્રી હેતલબેન કરશનભાઈ ભીલ સભ્યશ્રી
  શ્રી રેખાબેન અલ્પેશકુમાર જાદવ સભ્યશ્રી
  શ્રી જીતેન્દ્રકુમાર ઇન્દ્રવદન ખારવા સભ્યશ્રી
  શ્રી રાજેશકુમાર ગુણવંતલાલ રાણા સભ્યશ્રી