ફાઇનાન્સ સમિતી

ખંભાત નગરપાલિકા તારીખ ૨૬-૦૪-૨૦૨૧ થી અઢી વર્ષની મુદ્દત માટે નિમાયેલ કમિટીઓ

7. ફાઇનાન્સ સમિતિ
ક્રમ ફોટો સભ્યનું નામ હોદ્દો

શ્રી નિશાદબાનું મોહંમદ સોએબ મનસુરી

ચેરમેનશ્રી
  શ્રી જયાબેન રોહીતભાઇ ખારવા સભ્યશ્રી
  શ્રી મનિષકુમાર બેચરલાલ ઉપાધ્યાય સભ્યશ્રી
  શ્રી દિગ્વિજયસિંહ પ્રભાતસિંહ પરમાર સભ્યશ્રી
  શ્રી રાજેશકુમાર ગુણવંતલાલ રાણા સભ્યશ્રી
  શ્રી શર્મિષ્ઠાબેન પંકજકુમાર આચાર્ય સભ્યશ્રી
  શ્રી ઉષાબેન પ્રકાશભાઈ બારૈયા સભ્યશ્રી