સામાન્ય માહીતી

               ખંભાત નગરપાલિકાની સામાન્ય માહીતી

અ.ન. વિગત માહીતી
નગરપાલિકાનું નામ ખંભાત નગરપાલિકા
જિલ્લો આણંદ
નગરપાલિકાનો વર્ગ "બ"
નગરપાલિકાનો વિસ્તાર ૬૯.૨૪ કી.મી
નગરપાલિકાની વસ્તી સને. ૨૦૧૧ પ્રમાણે ૮૩૭૧૫
નગરપાલિકાની સ્થાપના ૧૯૦૯
નગરપાલિકાના કુલ વોર્ડ
નગરપાલિકાના કુલ ચૂંટાયેલા સભ્યોની સંખ્યા ૩૬
કુલ મિલકતોની સંખ્યા ૨૮૬૦૩
૧૦ સ્લમ વિસ્તારોની સંખ્યા ૧૩
૧૧ બીપીએલ પરિવારોની સંખ્યા. ૧૨૨૫૮
૧૨ સ્લમ વસ્તી ૧૦૦૦૫
૧૩ ખાનગી હોસ્પીટલોની સંખ્યા ૨૧
૧૪ સરકારી હોસ્પીટલોની સંખ્યા
૧૫ વાર્ષીક સરેરાશ વરસાદ ૪૨૪ મી.મી
૧૬ સ્ટ્રીટ લાઈટોની સંખ્યા.કુલ ૪૧૯૧
૧૭ ૪૦ વોટ ટ્યુબ પોઈન્ટ ૩૧૧૫
૧૮ ૪૦ વોટ લેમ્પ પોઈન્ટ ૪૧૪
૧૯ પાવર સેવર ટ્યુબ પોઈન્ટ ૬૫૫
૨૦ સોડીયમ લેમ્પ
૨૧ ૪૦૦ વોટ મરકુયુરી 
૨૨ ૨૫૦ વોટ મરકયુરી

 

સ્ટ્રીટ લાઇટના ૧૧ થ્રી ફેઈઝ મીટર અને ૭ સિંગલ ફેઈઝ મીટર
અનુ.નં. મીટર સ્થળ ૪૦ વોટ ટ્યુબ ૪૦ વોટ લેમ્પ પાવર સેવર ટ્યુબ મર્કયુરી લેમ્પ કુલ પોઈન્ટ
1 મેતપુર પાણીની ટાંકી 120 19 98 1 238
2 રબારી વાડ મંડ પંપ 85 10 53 0 148
3 માદળા પંપ રૂમ 272 40 60 3 375
4 માછીપૂરા પંપ રૂમ 150 10 25 2 187
5 બંબાખાના 455 49 35 2 541
6 પાવર હાઉસ 1142 133 144 5 1424
7 ચોક 144 15 20 2 181
8 તિલકબાગ 210 22 124 3 359
9 પીર પરવરશા મંડ પંપ 55 10 10 0 75
10 ફતેહ દરવાજા 323 26 19 0 368
11 ગાયત્રી જકાતનાકા 85 10 35   130
સિંગલ ફેઈઝ મીટર
12 આંબાખાડ સીમ 0 19 0 0 19
13 કંસારી જકાતનાકા 9 5 0 0 14
14 હીરા પરા 0 0 5 0 5
15 નારેશ્વર ટાંકી 25 22 4 0 51
16 કતકપૂર નવી નગરી 22 19 14 0 55
17 કતકપૂર 18 5 9 0 32
18 રાહધારી 0 0 0 0 0
            4202