વોટર વર્કસ

ખંભાત નગરપાલિકા,ખંભાત

વોટર વર્કસ વિભાગ

અનું /નંબર

સ્થળ બોર સાઈઝ લેવલ પાણી પાવર /કલાક મશીનરી સપ્લાય
નારેશ્વર મે.વો.વ.ઉપર ૧૨"x૨૮૦' ૬૦' ખારૂ ૨૪/૨૨ ૩૫ એચપી ટરબાઈન શહીદ બાગ સ્ટોરેજ
નારેશ્વર મે.વો.વ.નીચે ૧૨"x૨૯૦' ૫૦' મોરૂ ૨૪/૨૨ ૩૦ એચપી ટરબાઈન શહીદ બાગ સ્ટોરેજ
સાત સેયદ આળા ૮"x૨૦૦' ૪૦' મોરૂ ૨૪/૨૦ ૧૫ એચપી ટરબાઈન શહીદ બાગ સ્ટોરેજ
સા.ફા.કોલેજ ૧૨"x૨૮૦' ૫૦' મોરૂ ૨૪/૧૨ ૪૦ એચપી ટરબાઈન આ.સા.સપ્લાય
તિલક બાગ વોટર વર્કસ ૧૨"x૨૮૦' ૬૦' મોરૂ ૨૪/૧૪ ૩૦ એચપી ટરબાઈન આ.સા.સપ્લાય
પંડ્યા તલાવડી કંસારી ૧૨"x૩૦૦' ૫૦' મીઠું ૨૪/૨૪ ૩૫ એચપી ટરબાઈન નારેશ્વર મે.વો.વ.સ્ટોરેજ
પંડ્યા તલાવડી છતરડી ૧૨"x૨૯૦' ૫૦' મીઠું ૨૪/૨૪ ૩૫ એચપી ટરબાઈન નારેશ્વર મે.વો.વ.સ્ટોરેજ
બૌધક ૧૨"x૨૮૦ ૫૦' મોરૂ જનરેટ/૧ ૧૫ એચપી ટરબાઈન આ.સા.
ચોખંડી તલાવડી તલાવ ૧૨"x૨૯૦' ૬૦' મીઠું ૮/૮ ૩૫ એચપી ટરબાઈન ઋણમુકતેશ્વર વોટર વર્કસ સ્ટોરેજ
૧૦ ચોખંડી તલાવડી ખેતર ૧૨"x૩૦૦' ૬૦' મોરૂ ૮/૮ ૩૫ એચપી ટરબાઈન ઋણમુકતેશ્વર વોટર વર્કસ સ્ટોરેજ
૧૧ ઋણમુકતેશ્વર વોટર વર્કસ સ્ટોરેજ ૧૨"x૨૮૦' ૬૦' ખારૂ ૨૪/૮ ૩૫ એચપી ટરબાઈન સ્થળ સ્ટોરેજ
૧૨ માદળા બાગ ૧૨"x૨૮૦ ૫૦' ખારૂ ૨૪/૧૪ ૩૫ એચપી ટરબાઈન સીટી
૧૩ માદળા બાગ ૧૨"x૨૮૦ ૫૦'   ૨૪/૧૬ ૧૫ એચપી ટરબાઈન સીટી
૧૪ લાલ બાગ ૧૨"x૨૮૦          
૧૫ ક્નેવાલ તળાવ રેલ સ.તળાવ   મીઠું   ૧૨૫ એચપી ટરબાઈન નારેશ્વર મેઇન વોટર વર્કસ
૧૬ ક્નેવાલ તળાવ રેલ સ.તળાવ   મીઠું   ૧૨૫ એચપી ટરબાઈન ફીલ્ટર પ્લાન્ટ.