વસવાટ સમિતી

ખંભાત નગરપાલિકા તારીખ ૨૬-૦૪-૨૦૨૧ થી અઢી વર્ષની મુદ્દત માટે નિમાયેલ કમિટીઓ

14. વસવાટ સમિતિ
ક્રમ ફોટો સભ્યનું નામ હોદ્દો
શ્રી નયનાબેન હેમંતકુમાર પ્રજાપતિ  ચેરમેનશ્રી 
  શ્રી ગીતાબેન જતીનકુમાર રાણા સભ્યશ્રી
  શ્રી શાંતિબેન ભુપતભાઇ માછી સભ્યશ્રી
  શ્રી તેજલબેન સાગરકુમાર સોલંકી સભ્યશ્રી
  શ્રી સુનીતાબેન રાજુભાઇ વાઘરી સભ્યશ્રી
  શ્રી હેતલબેન કરશનભાઈ ભીલ સભ્યશ્રી
  શ્રી દિગ્વિજયસિંહ પ્રભાતસિંહ પરમાર સભ્યશ્રી