શહેર પાણી સપ્લાય

શહેર પાણી સપ્લાય

અનુ. નંબર સ્થળ ડીલીવરી સમય વિસ્તાર
નારેશ્વર મેઇન વોટર વર્કસ ટાંકી-૧ ૪૦૦ ૪૫૦ સવારે :૫-૦૦ થી ૮-૦૦ સીટી
        સાંજે : ૫-૦૦ થી ૮-૦૦ સીટી
નારેશ્વર મેઇન વોટર વર્કસ ટાંકી-૨ ૪૫૦ ૧૦૦   લાલ બાગ બાલેશા
નારેશ્વર મેઇન વોટર વર્કસ ટાંકી-૩ ૨૦૦ ૨૦૦ સવારે : ૬-૦૦ થી ૭-૦૦ ગુજજરવાડા
        સાંજે : ૫-૦૦ થી ૬-૩૦  
    ૨૫૦ ૨૦૦ સવારે : ૬-૦૦ થી ૭-૩૦ પાંચ હાટડી
        સાંજે : ૫-૪૫ થી ૭-૩૦  
    ૨૫૦ ૧૫૦ સવારે : ૬-૦૦ થી ૭-૩૦ ગાયત્રી નગર
        સાંજે : ૪-૧૫ થી ૫-૪૫  
શહીદ બાગ વોટર વર્કસ ૪૦૦ ૨૦૦ સવારે : ૫-૦૦ થી ૮-૦૦ સીટી
        સાંજે : ૫-૦૦ થી ૮-૦૦ સીટી
      ૪૦૦ સવારે : ૫-૦૦ થી ૬-૦૦ સીટી ઉપર
        સાંજે : ૬-૩૦ થી ૮-૦૦ સીટી નીચે
ઋણમુકતેશ્વર વોટર વર્કસ     ૪-૦૦ થી ૬-૦૦ સીટી
        સવારે : ૬-૦૦ થી ૭-૩૦ માછીપુરા
        સાંજે : ૧-૩૦ થી ૩-૦૦  
        સવારે : ૮-૦૦ થી ૯-૩૦ સોસાયટી
        સાંજે : ૪-૦૦ થી ૫-૩૦  
ફા.સા.કોલેજ પંપ     સવારે : ૫-૦૦ થી ૧૧-૦૦  આ.સાઈડ સીટી.
        સાંજે : ૩-૦૦ થી ૭-૦૦  
બોધક ૧૨૫ ૨૦૦ સવારે : ૭-૦૦ થી ૭-૩૦ આ.સાઈડ સીટી.
        સાંજે : ૫-૦૦ થી ૫-૩૦  
માદળા પંપ હાઉસ ૧૫૦ ૧૫૦ સવારે : ૪-૦૦ થી ૫-૧૫ અલીંગ
    ૧૨૫   સવારે : ૮-૩૦ થી ૯-૩૦  
        સાંજે : ૪-૩૦ થી ૬-૩૦  
        સાંજે : ૯-૦૦ થી ૯-૩૦  
        સવારે : ૫-૦૦ થી ૬-૧૫ કંસારવાડ
        સવારે : ૯-૩૦ થી ૧૦-૩૦  
        સાંજે : ૬-૦૦ થી ૮-૦૦  
        સાંજે : ૯-૦૦ થી ૯-૩૦  
        સવારે : ૫-૦૦ થી ૬-૧૫ મોસમપુરા
        સવારે : ૯-૩૦ થી ૧૦-૩૦  
        સાંજે : ૬-૦૦ થી ૮-૦૦  
        સાંજે : ૯-૦૦ થી ૯-૩૦  
        સવારે : ૬-૧૫ થી ૮-૩૦ ખાંજીયાપરા
        સવારે : ૧૦-૪૫ થી ૧૧-૦૦  
        સાંજે : ૩-૩૦ થી ૪-૩૦  
        સાંજે : ૮-૦૦ થી ૯-૧૫  
તિલક બાગ પંપ હાઉસ ૧૫૦ ૧૫૦ સવારે : ૪-૦૦ થી ૬-૦૦ અકબરપુર/ચુનારવાડ
        સવારે : ૮-૦૦ થી ૯-૩૦  
        સાંજે : ૫-૦૦ થી ૮-૦૦  
        સવારે : ૬-૦૦ થી' ૮-૦૦ સોસયટી / પ્રેસ રોડ
        સવારે : ૯-૦૦ થી ૧૦-૪૫  
        સાંજે :  ૩-૦૦ થી ૫-૦૦  
        સાંજે : ૮-૦૦ થી ૯-૦૦