ડ્રેનેજ સમિતિ

ખંભાત નગરપાલિકા તારીખ ૨૬-૦૪-૨૦૨૧ થી અઢી વર્ષની મુદ્દત માટે નિમાયેલ કમિટીઓ

૩. ડ્રેનેજ સમિતિ
ક્રમ ફોટો સભ્યનું નામ હોદ્દો
શ્રી કનૈયાલાલ મફતભાઈ રાણા ચેરમેનશ્રી
  શ્રી રેખાબેન અલ્પેશકુમાર જાદવ સભ્યશ્રી
  શ્રી સુનીતાબેન રાજુભાઇ વાઘરી સભ્યશ્રી
  શ્રી તેજલબેન સાગરકુમાર સોલંકી સભ્યશ્રી
  શ્રી ગીતાબેન જતીનકુમાર રાણા સભ્યશ્રી
  શ્રી નિતાબેન દિલીપભાઇ રાણા સભ્યશ્રી
  શ્રી નિશાદબાનું મોહંમદ સોએબ મનસુરી સભ્યશ્રી